Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Absolwenci klas VIII szkół podstawowych mają możliwość wyboru:

4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MATURA

5-LETNIE TECHNIKUM

MATURA + KWALIFIKACJE ZAWODOWE

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU EŁCKIEGO
KRYTERIA REKRUTACJI

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 pkt.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów

Punkty uzyskane z egzaminu

Ocena z przedmiotu x liczba punktów

j. polski

celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

matematyka

język obcy

geografia

Maksymalnie 72 punkty

Kryteria – egzamin

Wyniki egzaminu w %

Punkty

wynik z języka polskiego

(max)  100%

x  0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

(max)  100%

x  0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

(max)  100%

x  0,30 = 30 pkt

Maksymalnie 100 punktów

+   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.

+   Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych

+   Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022/2023 - skrócony przewodnik

Zaloguj się na stronie nabór elektroniczny uzupełniając formularz z danymi osobowymi.

  • Wybierz szkołę, w której chcesz się uczyć, możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły i dowolną liczbę klas. 
  • Ustal listę preferencji – kolejność klas, rozpoczynając od klasy, w której chciałbyś uczyć się najbardziej (szkoła pierwszego wyboru).
  • Wydrukuj z systemu podanie, podpisz je z rodzicami i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru. 
  • Jeśli wybrałaś/eś klasę sportową lub oddział przygotowania wojskowego, na dostarczenie podania masz czas do dnia 31.05.2022r.

Jeśli po dostarczeniu podania do szkoły I wyboru, postanowiłaś/eś dokonać zmian w liście preferencji szkół, należy ponownie wydrukować podanie uwzględniające zmianę i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w szkołach sportowych 

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty, wprowadź oceny i wyniki egzaminu do systemu na swoje konto, a następnie dostarcz te dokumenty do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru do dnia 13.07.2022r.

Ogłoszenie w systemie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  • Oryginały świadectwa i wyniku egzaminu dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • Dostarcz do szkoły 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) oraz pobierz skierowanie do lekarza medycyny pracy, który stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (nie dotyczy liceum).

Ogłoszenie w systemie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z naszej pomocy !

Powodzenia 

doradcy zawodowi – PCPP-P w Ełku