Uwaga!

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2019/2020 o składanie od 03 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Nie złożenie Wniosku
w wyżej wymienionym okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku

Bogumiła Gos

Uwaga!

Rodzice dzieci/uczniów składający Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku w sprawie badania psychologicznego, niezbędnego do uzupełnienia dokumentacji do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności proszeni są o wcześniejsze składanie wniosku przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Wcześniejsze złożenie Wniosku związane jest z terminem oczekiwania na diagnozę w Poradni.

Dyrektor PCPP-P w Ełku Bogumiła Gos