Oferta 2020/2021

Przy zastosowaniu nowoczesnych (znormalizowanych) metod diagnostycznych z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów.

RODZAJ DIAGNOZY

OPIS DIAGNOZY

Diagnoza pedagogiczna/psychologiczna

trudności w nauce

trudności wychowawcze

inna

Diagnoza logopedyczna

ogólna

inna

Diagnoza neurologopedyczna

małego dziecka (0 – 3 r.ż.)

pod kątem alalii

pod kątem niedokształcenia mowy o typie afazji

z zakresu deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych  (DLD)

Diagnoza SI

diagnoza sensomotoryczna małego dziecka z elementami fizjoterapii (0 – 3 r. ż.)

badanie SI z elementami fizjoterapii (3 – 9 r. ż.)

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży (w tym objętych kształceniem specjalnym)

dzieci w wieku 0 – 3 r. ż.

dzieci w wieku 3 – 6 r. ż.

dzieci powyżej 6 r. ż.

Diagnoza zawodoznawcza

wyboru kierunku kształcenia i zawodu

pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego

pod kątem kontynuacji nauki w OHP

inna

Diagnoza ADOS

dzieci w wieku 0 – 3 r. ż.

dzieci w wieku 3 – 6 r. ż.

dzieci powyżej 6 r. ż.

Wywiad do ADOS

rodzic / opiekun prawny

Badanie przetwarzania słuchowego

dzieci w wieku 5 – 6 r. ż.

szkoła podstawowa

szkoła ponadpodstawowa

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

ILOŚĆ SPOTKAŃ

Integracja Sensoryczna z elementami fizjoterapii 

 I i II semestr

 Dzieci w wieku 4-9 lat

12

Integracja Sensoryczna z elementami fizjoterapii

 I i II semestr

Uczniowie w wieku 9-12 lat

12

„Świadome decyzje zawodowe”

II semestr

Uczniowie klas VIII SP

w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkołę

TUS – Trening Umiejętności Społecznych z elementami tutoringu

I i II semestr

Uczniowie z klas I-III

1 raz w tygodniu

TUS – Trening Umiejętności Społecznych z elementami tutoringu

I i II semestr

Uczniowie z klas IV-VI

1 raz w tygodniu

TUS – Trening Umiejętności Społecznych z elementami tutoringu

I i II semestr

Uczniowie klas VII, VIII i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych

1 raz w tygodniu

Klub wolontariuszy Tutorów

I i II semestr

Młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

1 raz w tygodniu

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

I i II semestr

Uczniowie szkół podstawowych

1 raz w tygodniu

Zajęcia pilotażowe z zakresu przedsiębiorczości

I i II semestr

Uczniowie szkół podstawowych

1 raz w tygodniu

Ferie z poradnią

II semestr

Dzieci / uczniowie szkół podstawowych

5 dni

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

ILOŚĆ SPOTKAŃ

Integracja Sensoryczna z elementami fizjoterapii 

I i II semestr

Dzieci w wieku 4-9 lat

1 raz w tygodniu

Integracja Sensoryczna z elementami fizjoterapii

I i II semestr

Uczniowie w wieku 9-12 lat

1 raz w tygodniu

Terapia ręki

I i II semestr

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych

1 raz w tygodniu

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

I i II semestr

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych

1 raz w tygodniu

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

I i II semestr

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

1 raz w tygodniu

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS

I i II semestr

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych

Co 8 – 10 tygodni

Terapia psychologiczna

I i II semestr

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

W zależności od potrzeb

Język niemiecki w bibliotece

I i II semestr

Uczniowie szkół podstawowych

1 raz w tygodniu

Terapia oligofrenopedagogiczna

I i II semestr

Dzieci w wieku przedszkolnym

1 raz w tygodniu

RODZAJ ZAJĘĆ

Formy realizacji – tematyka (szkolenia, warsztaty, interwencje, lekcje, porady itp.)

Termin realizacji

Grupa odbiorców (rodzice/nauczyciele/uczniowie)

Terapia indywidualna – profilaktyka uzależnień, elementy treningu pewności siebie, praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz problemami w zaburzeniach emocjonalnych

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna -profilaktyka uzależnień, ochrona zdrowia psychicznego, wsparcie dziecka/ucznia z problemem samookaleczeń

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna – profilaktyka uzależnień, elementy treningu pewności siebie, wsparcie i praca z dzieckiem/uczniem z depresją oraz ogólnymi  trudnościami w funkcjonowaniu zdrowia psychicznego

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

„Alternator” zajęcia dla uczniów – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień od mediów (warsztaty)

Rok szkolny zgodnie
z zapotrzebowaniem

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna- profilaktyka uzależnień, wsparcie dziecka/ucznia z zaburzeniami odżywiania

Rok szkolny

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Całoroczny event „W trosce o dobro dziecka – profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

DNI ŚWIADOMOŚCI DEPRESJI

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Co to jest depresja? Jak dbać o zdrowie psychiczne? (warsztaty)

Listopad 2020

Uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Dyżur psychologa dla uczniów z depresją, podejrzeniem depresji

Listopad 2020

Rodzice, Uczniowie

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO PSYCHICZNIE

Dyżur psychologa dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu zdrowia psychicznego

Kwiecień 2021

Rodzice, Uczniowie