Oferta

Przy zastosowaniu nowoczesnych (znormalizowanych) metod diagnostycznych z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów.

Diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju intelektualnego potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza/ Ocena Procesów Integracji Sensorycznej 4-10 roku życia, Ocena/ Diagnoza funkcjonowania sensoryczno – motorycznego małego dziecka 0 – 4 lat, Ocena / Diagnoza z zakresu funkcjonowania motoryczno-sensorycznego dzieci powyżej 10 roku , dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się (w tym dyskalkulii)

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza funkcjonalna PEP-er

Diagnoza oceny rozwoju

psychoruchowego KORP

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – ADOS 2

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza neurologopedyczna/ logopedyczna (w tym diagnoza w kierunku zaburzeń komunikacji, afazji)

cały rok

wg zapotrzebowania

Diagnoza zawodoznawcza zgodnie z zapotrzebowaniem

cały rok

wg zapotrzebowania

 

NAZWA ZAJĘĆ

 

CZAS REALIZACJI (I/II SEMESTR)

 

ODBIORCY (DZIECI/MŁODZIEŻ)

Grupa wsparcia dla młodzieży zmagającej się z depresją – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego I semestr Młodzież szkół ponadpodstawowych
„Alternator” zajęcia dla uczniów z zakresu funkcjonowania mediów społecznościowych – edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień I semestr Dzieci/młodzież – wszystkie szczeble (od klasy 1 do ostatniej ponadpodstawowej)
Trening Pewności Siebie – cykliczne zajęcia psychoedukacyjne (prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach) I semestr Uczniowie kl.IV szkoły podstawowej
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl I-III I/II semestr Dzieci
Multisensoryka dla Smyka I/II semestr Dzieci 2l,3l,4l
Sensoryczno-motoryczne w dyspraksji (wspomaganie rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością motoryczną) I/II semestr Dzieci 7l,8l,9l10l
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z matematyki I i II semestr SP
TUS I i II semestr Młodzież
TUS I i II semestr Dzieci
Klub Wolontariuszy, Tutorów I i II semestr Młodzież i dzieci
Zajęcia tutorskie wspierające rozwój emocjonalno-społeczny I i II semestr Uczniowie klas IV, V, VI SP
Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego na terenie szkół i Centrum

I i II semestr (w zależności od zapotrzebowania)

Młodzież
Zajęcia grupowe dla dzieci z depresją II semestr Młodzież ze szkół ponadpodstawowych
Cykl spotkań „Jak tu się dogadać?” mających na celu poprawę komunikacji (działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań ryzykownych) II semestr Uczniowie klas VI
Zajęcia dla dzieci przybywających z zagranicy – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego, działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań ryzykownych II semestr Młodzież
Niemiecki w Bibliotece cały rok Uczniowie klasy V SP 4 w Ełku
Warsztaty biblioteczne 8 w roku szkolnym Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI (I/II SEMESTR)

ODBIORCY (DZIECI/MŁODZIEŻ)

Porady, konsultacje indywidualne (prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach) I/II semestr Dzieci i młodzież, rodzice
Terapia indywidualna – działania z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, działania z ochrony zdrowia psychicznego I/II semestr Dzieci i młodzież
Elementy treningu pewności siebie I /II semestr Dzieci i młodzież
Terapia dziecka przejawiającego trudności wychowawcze – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego I/II semestr Dzieci i młodzież
Dyżur psychologa na terenie szkół i placówek – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego I/II semestr Dzieci i młodzież
Integracja Sensoryczna I/II semestr Dzieci od 3 r.ż
Fizjoterapia I/II semestr Dzieci od urodzenia
Komunikacja alternatywna I/II semestr Dzieci
Terapia ręki I/II semestr Dzieci
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki I/II semestr Uczniowie SP
Indywidualne porady zawodowe w ramach SPDZ na terenie szkół (w zależności od zapotrzebowania) I/II semestr Młodzież
Terapia logopedyczna opóźnionego rozwoju mowy, dyslalalii, zaburzeń językowych – działania z zakresu profilaktyki innych problemów dzieci i młodzieży I/II semestr Dzieci i młodzież
Zajęcia Sensoryczno-motoryczne w Dyspraksji (wspomaganie rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością z zakresu dużej i małej motoryki, trudnościami w nauce) I/II semestr Dzieci 4 – 10 lat