Oferta 2020/2021

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU

TERMIN

ODBIORCY

Uczeń o SPE w szkole ogólnodostępnej – profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej; pomoc sprawcy i poszkodowanemu

I semestr

Nauczyciele stażyści/ kontraktowi szkół podstawowych

Wsparcie nauczyciela w budowaniu prawidłowych relacji
z rodzicem ze spektrum autyzmu

Październik 2020 r.

Nauczyciele

Praca z uczniem przejawiającym zachowania trudne

I semestr

Nauczyciele

Wpływ Integracji Sensorycznej na funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa

I semestr

Nauczyciele

Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na specyficzne trudności szkolne

I semestr

Nauczyciele

Praktyczne ćwiczenia logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka przedszkolnego

II semestr

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, stażyści

Minimum wiedzy logopedycznej nauczyciela przedszkola

I semestr

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, stażyści

Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w przedszkolu

Luty 2021 r.

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, logopedzi przedszkolni

Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli / doradców zawodowych

I i II semestr
1 raz w semestrze

Doradcy zawodowi / Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego
w szkołach

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

ILOŚĆ SPOTKAŃ

Klub Nauczyciela

Rok szkolny

Nauczyciele / wychowawcy / pedagodzy

8

Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

Rok szkolny

Psycholodzy / pedagodzy

8

Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

I i II semestr

Doradcy zawodowi/nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego

5

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Rok szkolny
1 raz w miesiącu

Bibliotekarze szkolni

10

Całoroczny event „W trosce o dobro dziecka – profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

DNI ŚWIADOMOŚCI DEPRESJI

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Zrozumieć dziecko z depresją w szkole. Formy pomocy – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego (warsztat)

Listopad 2020

Nauczyciele

PROFILAKTYKA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – stosowanie pozytywnego wsparcia ucznia (warsztat)

I semestr

Nauczyciele

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO PSYCHICZNIE

Zrozumieć samobójcę – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego

Kwiecień 2021

Nauczyciele

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Konsultacje indywidualne, obserwacje, udział w radach pedagogicznych, zespołach wychowawczych na terenie przedszkoli i szkół, dotyczące zaspakajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/ uczniów z SPE

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele przedszkoli/szkół

Interwencje / porady / konsultacje w sytuacjach kryzysowych

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele

Porady/konsultacje z doradcami zawodowymi, nauczycielami  odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego w szkołach. Wsparcie w zakresie programów realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa  Zawodowego.

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele / Pedagodzy / Doradcy zawodowi

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Diagnozowanie przy udziale zespołu specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty SI, fizjoterapeuty (wg zapotrzebowania) celem określenia poziomu funkcjonowania dziecka / ucznia ze wskazaniem najmocniejszych sfer rozwoju oraz obszarów wymagających dalszego usprawniania.

Rok szkolny

Rodzice/Nauczyciele