KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Oferta PCPP-P dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczyceli 2017/2018
Wrzesień 2017

Oferta „Centrum” w roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci

 1. Trening Umiejętności Społecznych z elementami coachingu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym z Zespołem Aspergera.

 2. Indywidualna terapia dziecka z uszkodzonym narządem wzroku, słuchu.

 3. Zajęcia grupowe dla uczniów szkoły podstawowej z trudnościami w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej, nieśmiałych, prowadzonych z wykorzystaniem Metody Instrumental Enrichment,Integracji Bilateralnej oraz terapii neurorozwojowej celem rozwijania myślenia analityczno syntetycznego.

 4. Diagnoza  i wsparcie dziecka krzywdzonego.

 5. Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych, lękowych, w tym z mutyzmem wybiórczym.

 6. Zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci 5-6 letnich z zaburzeniami w artykulacji stymulujące dojrzałość społeczno-emocjonalną.

 7. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 0-VIII, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 9. Indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 10. Grupowe zajęcia dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z trudnościami w nauce służące wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

 11. Grupowa terapia metodą integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych, w tym ze spektrum autyzmu.

 12. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka z zakłóceniami w rozwoju, z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami w nauce.

 13. Indywidualna terapia dziecka z nadwrażliwością emocjonalną, nadpobudliwością psychoruchową prowadzona metodą behawioralno-poznawczą.

 14. Indywidualne psychologiczne wsparcie dziecka powracającego / przybywającego  z zagranicy.                               

 15. Badania przesiewowe wzroku, słuchu, mowy prowadzone na terenie poradni, placówek przedszkolnych oraz szkół.

 16. „Ferie z Poradnią” pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

 17. Badanie dojrzałości szkolnej kandydatów do klasy I integracyjnej - dzieci zdrowe.

 18. Organizacja Dnia Świadomości Autyzmu.

 19. Organizacja przedsięwzięcia p.t. „Dni Świadomości Dysleksji”- zajęcia dla dzieci prowadzone na terenie poradni.

 20. Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi prowadzone na terenie poradni dla uczniów klas III-IV.

 21. Ełcki Dzień Diagnoz Logopedycznych - badania logopedyczne i badania słuchu dzieci.

 22. Grupowa i indywidualna terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 23. Terapia grupowa logopedyczna dzieci 5-6 letnich w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mowy.

 24. Muzykoterapia dla dzieci 5-6 letnich.

 25. Muzykoterapia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 26. Zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III.

 27. Zajęcia grupowe dla dzieci z obniżoną motoryką małą, w tym terapia ręki.

 28. Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami integracji sensorycznej.

 29. Piknik Integracyjny – zajęcia dla dzieci pełnosprawnych oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzone na terenie placówki.

 30. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z zakłóceniami w rozwoju,  w tym zaburzeniami mowy.

 31. Zajęcia grupowe dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej służące skutecznej regulacji emocji.

 32. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III rozwijające myślenie matematyczne.

 33. Zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich usprawniające sferę motoryczną „Bez przeszkód do szkoły”.

 34. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w ramach Treningu Pewności Siebie.

 35. Trening słuchowy Metodą Johansena.

 36. Terapia indywidualna ucznia szkoły podstawowej zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

 37. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III „Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej”.

 38. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie biblioteki kształtujące bezpieczne zachowania w sieci.

Oferta „Centrum” w roku szkolnym 2017/2018 dla młodzieży

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna młodzieży z trudnościami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z problemem zdrowotnym.

 2. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu, pod kątem kwalifikacji do OHP.

 3. Diagnoza psychologiczna i zawodoznawcza służąca określeniu możliwości i predyspozycji zawodowych.

 4. Diagnoza specjalistyczna uczniów z niepełnosprawnością celem wydania przez Zespół Orzekający PP-P w Ełku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Dyżur psychologa na terenie Internatu Zespołu Szkół nr 6  im. M. Rataja w Ełku.

 6. Szkolne Punkty Doradztwa Zawodowego.

 7. Porady indywidualne psychologa, logopedy, edukatora seksualnego, doradcy zawodowego na terenie poradni.

 8. Filmoterapia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 9. Konkurs Wiedzy o Autyzmie, w ramach Dnia Świadomości Autyzmu.

 10. Cykl warsztatów służących rozwijaniu umiejętności uczenia się.

 11. Młodzieżowy Wolontariat - tutoring w wolontariacie.

 12. Wybory Wolontariusza Roku.

 13. Organizowanie przedsięwzięć służących zdobyciu umiejętności poruszania się  po rynku pracy.

 14. Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - zajęcia dla młodzieży.

 15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klasy II i III gimnazjum z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 16. Grupowe zajęcia dla maturzystów służące zwiększeniu ich kompetencji w radzeniu sobie ze stresem (okres ferii zimowych).

 17. Aktywizowanie i angażowanie młodzieży do udziału w Narodowy Czytaniu.

 18. Zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej popularyzujące czytelnictwo.

Oferta „ Centrum” w roku 2017/2018 dla rodziców

 1. Systemowa Terapia Rodziny.

 2. Szkoła dla Rodziców Nastolatka: „Na zboczu wulkanu”.

 3. Grupa Wsparcia dla Rodziców uczniów klas I-IV szkoły podstawowej „Rodzice zawsze w akcji”.

 4. Wykłady dla Rodziców na terenie poradni.

 5. Wykłady dla Rodziców na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 6. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 7. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

 8. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci od 0 do 5 roku życia.

 9. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dziecka z dysfunkcją wzroku i słuchu.

 10. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dziecka z trudnościami w dostosowaniu społecznym.

 11. Otwarte Soboty.

 12. Indywidualne porady psychologa / logopedy / tyflopedagoga / surdopedagoga / doradcy zawodowego na terenie poradni.

 13. Dyżury psychologa / pedagoga / logopedy / doradcy zawodowego na terenie placówek.

 14. Wykłady pedagoga / psychologa dla rodziców na terenie przedszkoli.

 15. Spotkania z rodzicami na terenie szkół realizujące tematykę zawodoznawczą ze szczególnym uwzględnieniem rodzica ucznia gimnazjum.

 16. 3-miesięczny cykl warsztatów Metodą C. Sutton doskonalących kompetencje rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

 17. Udział Rodziców, których dzieci korzystają z grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym na terenie poradni w krótkich proponowanym im formach: wykład, prezentacja, rozmowa.

 18. Cykliczne zajęcia terapeutyczne dla Rodzica i dziecka z niepełnosprawnością.

 19. Comiesięczny dyżur dyrektora poradni dla Rodziców w I poniedziałek miesiąca.

 20. Zajęcia otwarte dla Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapię widzenia.

 21. Psychologiczne wsparcie Rodzica dziecka przewlekle chorego.

 22. Porady oraz terapia indywidualna Rodzica z zastosowaniem technik TSR.

 23. Udział Rodzica w: Dniu Świadomości Autyzmu, Dniach Świadomości Dysleksji, Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, Konkursie Recytatorskim dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

 24. Indywidualne porady psychologiczne dla Rodziców dzieci z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych.

 25. Wykłady / warsztaty w ramach Akademii Aktywnego Rodzica.

 26. Pomoc w doborze literatury, dostępie do Internetu, pracowników biblioteki, udzielana rodzicom w trakcie diagnozy w poradni ich dzieci.

 27. Zajęcia warsztatowe dla Rodziców dzieci 5-8 letnich p.t. „Czemu ono tak się zachowuje”.

Oferta „Centrum” w roku 2017/2018 dla nauczycieli

 1. Udział w Radach Pedagogicznych służących rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 2. Systematyczna  współpraca psychologa / pedagoga / logopedy z nauczycielami oddziałów integracyjnych.

 3. Otwarte zajęcia logopedyczne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

 4. Porady z zakresu profilaktyki logopedycznej.

 5. Warsztaty/szkolenia/wykłady dla nauczycieli prowadzone na terenie „Centrum” zgodnie z harmonogramem szkoleń.

 6. Grupa Wsparcia dla terapeutów pedagogicznych.

 7. Grupa Wsparcia dla bibliotekarzy.

 8. Grupa Wsparcia dla logopedów.

 9. Wystawy tematyczne w bibliotece.

 10. Pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli poprzez prezentację nowości wydawniczych, opracowanie spisu literatury, zbiorów związanych z programem studiów podyplomowych, kursów, szkoleń.

 11. Stały kontakt z pedagogami szkół w Ełku i terenie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 12. Prowadzenie przez specjalistów „Centrum”, z udziałem nauczyciela, lekcji wychowawczych realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami.

 13. Dyżur dla nauczycieli w drugą środę miesiąca na terenie poradni, celem m.in. omówienia wyników diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów.

 14. Porady dla nauczycieli odnośnie tworzenia IPT-u dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzonym narządem wzroku i słuchu.

 15. Lekcje zawodoznawcze z udziałem nauczyciela prowadzone na terenie poradni.

 16. Spotkania informacyjno-wspierające dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych.

 17. Klub Nauczyciela.

 18. Współpraca w związku z organizacją: OTK, Tygodnia Świadomości Dysleksji, Światowego Dnia Autyzmu, Pikniku Integracyjnego, Ferii z Poradnią.

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive