KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Plan Pracy PCPP-P w Ełku w roku szkolnym 2017/2018
Wrzesień 2017

Zadania

Termin

Realizatorzy

Uwagi odnośnie realizacji

Obszar I: Diagnoza, opiniowanie, orzekanie

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, mocnych stron, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży to jest:

 • przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • przyczyn zaburzeń w zachowaniu,
 • uzdolnień.

IX.2017 - VIII.2018

Pracownicy merytoryczni placówki.

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza integracji sensorycznej.

Diagnozowanie zdolności i zainteresowań z wykorzystaniem testów zawodoznawczych-badania indywidualne w celu pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy,

psycholog.

Według zapotrzebowania.

Diagnozowanie dzieci 0-6 roku życia dla potrzeb Zespołu Orzekającego w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

IX.2017 - VIII.2018

Pracownicy merytoryczni placówki.

 

Opiniowanie

IX.2017 - VIII.2018

Pracownicy merytoryczni placówki.

W sprawach określonych w odrębnych przepisach na Wniosek Rodzica lub pełnoletniej osoby przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Orzekanie

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych lub indywidualnych,
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

IX.2017 - VIII.2018

Pracownicy merytoryczni   placówki.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Wprowadzanie do warsztatu pracy nowych narzędzi diagnostycznych.

Cały rok szkolny

Liderzy Obszarów.

 

Obszar II: Terapia indywidualna

Terapia behawioralna – poznawcza.

X.2017 - VI.2018

Joanna Kierwiak-Staszek

psycholog

Beata Krakowiak

psycholog

Zgodnie z zapotrzebowaniem.

Terapia rodziny.

Terapia indywidualna.

IX.2017- VI.2018

Beata Krakowiak

Zgodnie z harmonogramem pracy psychologa.

Terapia SI (integracja sensoryczna).

IX.2017 - VI.2018

Joanna Roszko- terapeuta SI

Zgodnie z zapotrzebowaniem.

Terapia psychologiczna indywidualna: stymulacja ogólnorozwojowa, terapia zaburzeń lękowo-depresyjnych, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności adaptacyjne, problemy okresu dojrzewania, moczenie nocne, samookaleczanie terapia dziecka niewidomego i słabowidzącego oraz niesłyszącego i słabosłyszącego, terapia dziecka z zaburzeniami odżywiania, krzywdzonego.

X. 2017 - VI.2018

Joanna Kierwiak-Staszek

Magdalena Sowirka-Gospodaryk

Beata Krakowiak

Bogumiła Gos

Anna Anszczak

Karolina Danowska

Zgodnie z zapotrzebowaniem oraz specjalizacją osób prowadzących terapię.

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

IX.2017-VIII 2018

Specjaliści obszaru Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia logopedyczna.

Terapia wad artykulacyjnych, terapia rozwojowej niepłynności mowy, terapia jąkania, stymulacja rozwoju mowy w ramach zajęć logopedycznych. 

IX.2017-VIII.2018

Ewa Kotarska

Marzanna Wojtulewicz

Według zapotrzebowania.

Trening słuchowy Metodą Johansena

Cały rok szkolny

Bogumiła Gos - surdopedagog

Dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych oraz nieprawidłowościami w zakresie przetwarzania słuchowego.

Terapia indywidualna ucznia szkoły podstawowej zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Cały rok szkolny

Krystyna Kowalska -Sokołowska  -socjoterapeuta

Uczniowie klas VII, gimnazjum,ponadgimnazjalne.

Terapia pedagogiczna dziecka z trudnościami w pisaniu, czytaniu, w nauce matematyki, z zaburzeniami sprawności językowych.

IX.2017-VI.2018

Beata Staniszewska pedagog

Zgodnie z zapotrzebowaniem.

Obszar III: Terapia grupowa

Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych, lękowych w tym z mutyzmem wybiórczym.

II semestr roku szkolnego

Magdalena Sowirka Gospodaryk - psycholog

Liczba uczestników - 5 osób.

Terapia dzieci i młodzieży z grupy ryzyka dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym z dyskalkulią.

X.2017 - VI.2018

Beata Staniszewska – pedagog

 

Grupa Wsparcia dla Rodziców IV edycji „Szkoła dla Rodziców Nastolatka”.

II semestr

Joanna Kierwiak-Staszek - psycholog

Wzmacnianie wychowawczej funkcji rodziny.

Grupowe zajęcia dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z trudnościami w nauce służące wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

Cały rok szkolny

Anna Śniosek - pedagog

 

Grupa Terapeutyczna dla dzieci z rodzin niepełnych.

II semestr

Magdalena Sowirka –Gospodaryk - psycholog

 

Zajęcia stymulujące dojrzałość społeczno –emocjonalną dziecka 3-4 letniego z zaburzeniami w artykulacji.

Cały rok szkolny

Anna Anszczak- psycholog

Marzanna Wojtulewicz –logopeda

 

Terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Cały rok szkolny

Ewa Kotarska-logopeda

logopeda

 

Zajęcia grupowe dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych ze szkoły podstawowej służące rozwijaniu kompetencji społecznych.

Cały rok szkolny

Danuta Malej-Frąszczak –pedagog specjalny

Cykl zajęć prowadzonych 1 raz w tygodniu, wsparcie dziecka objętego edukacją włączającą.

Zajęcia terapeutyczne dla Rodzica i dziecka z niepełnosprawnością.

 Cały rok szkolny

 Danuta Malej-Frąszczak –pedagog specjalny

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych Rodzica/Opiekuna.

Terapia metodą integracji sensorycznej –zajęcia grupowe dla dzieci młodszych, w tym ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Cały rok szkolny

Joanna Roszko –terapeuta SI

Maria Włodkowska –wolontariusz

 

Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z klas I-VI „Rodzice zawsze w akcji”.

I semestr 

Beata Krakowiak –psycholog

Spotkania według harmonogramu na rok szkolny 2017/18.

Grupowe zajęcia dla Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do poradni.

Co najmniej 1 raz w semestrze

Specjaliści prowadzący zajęcia grupowe dla dzieci na terenie poradni

Zgodnie z przedstawionym przez pracownika harmonogramem.

Szkoła dla Rodziców Nastolatka

„Na zboczu wulkanu”.

II semestr roku szkolnego

Marta Czuper – pedagog

Joanna Kierwiak-Staszek –psycholog

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej, nieśmiałych z wykorzystaniem Metody Instrumental Enrichment, Integracji Bilateralnej oraz terapii neurorozwojowej celem rozwijania myślenia analityczno –syntetycznego.

Cały rok szkolny

Bogumiła Gos –tyflopedagog, surdopedagog

Mediacje w parach lub grupie.

W ramach podnoszenia jakości edukacji matematycznej.

Grupa dla Rodziców prowadzona wg Metody C. Sutton.

II semestr roku szkolnego 2017/18

Ewa Osowska – psycholog

Wg harmonogramu.

Trening Umiejętności Społecznych z elementami coachingu dla uczniów klas VII, gimnazjum i ponadgimnazjalnych w tym z Zespołem Aspergera.

Cały rok szkolny

Krystyna Kowalska-Sokołowska -socjoterapeuta

 

Muzykoterapia dla dzieci 5-6-letnich.

Cały rok szkolny

Iwona Kulbacka –pedagog

 

Muzykoterapia dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

Cały rok szkolny

Iwona Kulbacka –pedagog

 

Zajęcia dla dzieci z obniżoną motoryka małą, w tym terapia ręki

I semestr

Danuta Malej-Frąszczak-pedagog

Dzieci w wieku 6-7 lat, wsparcie dziecka objętego edukacją włączającą.

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami integracji sensorycznej.

Cały rok szkolny

Joanna Roszko –terapeuta  SI

Iwona Kulbacka - pedagog

Zajęcia z udziałem dzieci i Rodziców.

Filmoterapia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

I semestr

Karolina Danowska - psycholog

Cykl obejmujący 3 spotkania

Zajęcia dla uczniów klas I-III  z zakłóceniami w rozwoju w tym zaburzeniami mowy.

II semestr

Ewa Kotarska –logopeda

Karolina Danowska –psycholog

Cykl obejmujący 10 spotkań.

Zajęcia dla uczniów klas V-VI służące zdobyciu umiejętności skutecznej regulacji  emocji.

I semestr

Joanna Kierwiak-Staszek –psycholog

Anna Anszczak –psycholog

Grupa edukacyjno –terapeutyczna.

Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające myślenie matematyczne.

I semestr

Beata Staniszewska - pedagog

Adresat - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Zajęcia dla dzieci 6 –letnich usprawniające sferę motoryczną: „Bez przeszkód do szkoły”

II semestr

Beata Staniszewska –pedagog

 

Grupa Wsparcia dla Rodziców dziecka z autyzmem.

II semestr

Beata Krakowiak –psycholog

 

Obszar IV: Mediacje, interwencje kryzysowe.

Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami).

Cały rok

Psycholog – lider

Przydziału specjalisty dokonuje dyrektor Centrum.

Interwencje kryzysowe.

Cały rok

 Psycholog - lider

Przydziału specjalisty dokonuje dyrektor Centrum.

Obszar V: Profilaktyka.

Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”.

X.2017–V.2018

Bogumiła Gos - surdopedagog

W szkołach podstawowych i przedszkolach –zgodnie z potrzebami.

Przesiewowe badania wzroku programem „Widzę”.

XI.2017-V.2018

Gogumiła Gos - tyflopedagog

W szkołach podstawowych i na terenie poradni –zgodnie z potrzebami

Przesiewowe badania mowy.

W zależności od potrzeb

Ewa Kotarska - logopeda

Marzanna Wojtulewicz –logopeda

W przedszkolach i szkołach szczególnie wiejskich.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie szkół i placówek:

 • z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych
 • integracyjno-adaptacyjne dla klas I szkół ponadpodstawowych,
 • interwencyjne w klasach z problemami wychowawczymi,
 • z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej
 • z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • z zakresu współczesnych zagrożeń: cyberprzemoc, mobbing, dopalacze itp.
 • z zakresu ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi, przemocą

IX.2017-V.2018

Pracownicy merytoryczni Poradni

Uzgodnienie tematyki zajęć profilaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

W szkołach i przedszkolach.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów III etapu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Wg zgłoszeń placówek

Patrycja Karpińska - psycholog

Cykl zajęć obejmujący 3-4 spotkania

Zajęcia w ramach Treningu pewności siebie dla uczniów klas IV-VIII.

I semestr

Joanna Kierwiak-Staszek-psycholog

Marta Czuper - pedagog

Adresat - dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej.

Superwizja i coaching dla nauczyciela.

II semestr

Ewa Osowska –psycholog

 

Klub Nauczyciela.

II semestr

Ewa Osowska–psycholog

Warsztaty 1 raz w miesiącu.

Realizacja Programu „Aktywniej po zdrowie”.

Cały rok szkolny

Joanna Kierwiak-Staszek –lider wspomagający chętnych do realizacji Programu specjalistów poradni i biblioteki

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Cykl warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej służących rozwijaniu umiejętności uczenia się.

Cały rok szkolny

Krystyna Olszewska - pedagog

W zależności od zgłoszonych potrzeb.

Akademia Aktywnego Rodzica.

Cały rok szkolny- raz na dwa miesiące

Beata Krakowiak-psycholog, lider

Zajęcia co najmniej 3 razy w semestrze.

Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie biblioteki oraz przedszkoli, szkół, placówek przeciwdziałające agresji, przemocy rówieśniczej, kształtujące -bezpieczne zachowania w sieci.

Cały rok szkolny

Halina Drozd-bibliotekarz

Anna Zdanewicz - bibliotekarz

W zależności od zgłoszeń placówek.

Zajęcia terapeutyczne z udziałem dziecka z niepełnosprawnością i jego Rodzica.

1 raz w miesiącu

Danuta Malej-Frąszczak –pedagog

Zwiększanie kompetencji wychowawczych Rodzica/Opiekuna.

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli szkół podstawowych klas IV-VIII zainteresowanych ideą tutoringu w szkole.

1 raz w miesiącu

Anna Śniosek - pedagog

 

Zajęcia warsztatowe dla Rodziców dzieci 5 - 8 letnich p.t. „Czemu ono tak się zachowuje?”

 

Marta Czuper-pedagog

Adresat - Rodzice z terenu wiejskiego.

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży ZS nr 6 w Ełku.

1 raz w miesiącu

Magdalena Sowirka –Gospodaryk – psycholog

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III-VII: Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej.

 II semestr

 Marta Czuper-pedagog

 

Obszar VI: Konsultacje. Psychoedukacja.

Warsztaty dla rodziców dzieci z problemami w zachowaniu i ogólnym funkcjonowaniu:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • spektrum zaburzeń autystycznych,
 • zaburzenia odżywiania,
 • samookaleczanie się,
 • próby samobójcze.

Cały rok szkolny

Wszyscy specjaliści 

Realizacja warsztatów w przypadku zgłoszenia się grupy zainteresowanych rodziców.

Spotkania/ szkolenia/dyżury/projekty psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców szkół i placówek oświatowych.

Cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni placówki

Zgodnie z ofertą Centrum będącej załącznikiem do Planu lub indywidualnym  zapotrzebowaniem szkoły, przedszkola zgłoszonym w formie pisemnej.

Porady indywidualne dla Rodziców/Prawnych Opiekunów bez badań na terenie poradni.

Cały rok szkolny

Wszyscy psychologowie

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół  w ramach pracy terenowej pracowników.

X.2017 - V.2018

Pracownicy merytoryczni: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy

 

Konsultacje logopedyczne w poradni i na terenie placówek dla rodziców i nauczycieli.

Cały rok szkolny

Logopeda

Według indywidualnego zgłoszonego zapotrzebowania rodziców, nauczycieli.

Działania o charakterze psychoedukacyjnym w ramach Ferii z Poradnią pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

Ferie zimowe 2018

Wszyscy specjaliści uczestniczący w Feriach

Lider –Ewa Kotarska –logopeda przy wsparciu doradców zawodowych.

Konsultacje dla Rodziców w zakresie  Integracji Sensorycznej prowadzone na terenie poradni.

Cały rok szkolny

Joanna Roszko –terapeuta SI

Każdy ostatni wtorek miesiąca.

Punkt Konsultacyjny dla Rodziców:

 • dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • dziecka z nadpobudliwością psychoruchową
 • dziecka od 0 do 5 roku życia
 • dziecka od 0 do 3 roku życia z opóźnionym rozwojem mowy
 • dziecka z dysfunkcją wzroku i słuchu
 • dziecka z trudnościami w dostosowaniu społecznym

Cały rok szkolny

ustalony dzień i godzina, informacja na stronie internetowej

Beata Staniszewska –pedagog

Joanna Kierwiak-Staszek –psycholog

Beata Krakowiak –psycholog

Marzanna Wojtulewicz –logopeda

Bogumiła Gos –tyflopedagog, surdopedagog

Krystyna Kowalska -Skołowska –socjoterapeuta

Prowadzenie Zeszytu Konsultacji.

Obszar VII: Doradztwo zawodowe.

Porady indywidualne dla młodzieży dotyczące określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze szkoły po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum udzielane na terenie szkół i poradni.

Cały rok szkolny.

Doradca zawodowy

Zgodnie ze zgłoszeniem.

Doradztwo w zakresie doboru szkół i kierunku kształcenia dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.

Cały rok szkolny.

Doradca zawodowy

Zgodnie ze zgłoszeniem.

Konsultacje indywidualne dla uczniów – określenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych w ramach Szkolnego Punktu Doradztwa Zawodowego utworzonego w  gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.

IX.2017 - VI.2018

Doradca zawodowy

1 raz w miesiącu w ustalonym ze szkołą stałym dniu tygodnia.

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, w zakresie udzielania informacji o szkołach w trakcie dyżurów na terenie placówek.

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Zgodnie ze zgłoszeniami szkół.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej klas VI-VII oraz klas II -III gimnazjum, klas maturalnych szkół ponadpodstawowych realizujące tematykę zawodoznawczą,

 XI.2017-IV.2018

Doradca zawodowy

Zgodnie ze zgłoszeniami szkół.

Prowadzenie grupy młodzieżowych wolontariuszy- tutorów jako forma aktywizacji ucznia III etapu edukacyjnego pomocnej w wyborze przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Cały rok szkolny

Patrycja Karpińska –psycholog

Teresa Garlicka –doradca zawodowy

Anna Śniosek – pedagog

Wg harmonogramu.

Obszar VIII: Działalność informacyjno –szkoleniowa.

Spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół, placówek, przedszkoli z rejonu działania „Centrum” dotyczące współpracy w nowym roku szkolnym.

X. 2017

Dyrektor poradni oraz liderzy Obszarów

 

Spotkania poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów szkół i placówek oraz przekazywaniu informacji dotyczących współpracy z Centrum:

 • dla pedagogów i psychologów szkolnych,
 • logopedów szkolnych,
 • zainteresowanych nauczycieli z poszczególnych etapów nauczania.

Cały rok szkolny 

Dyrektor placówki, wyznaczani pracownicy merytoryczni poradni.

Według pisemnego zgłoszenia szkół i placówek.

Udział w Radach Pedagogicznych w szkołach i placówkach ze szczególnym uwzględnieniem Rad poświęconych między innymi przekazaniu oferty pracy „Centrum”,

X. 2017 - V.2018

Pracownicy merytoryczni. 

Przydziału dokonuje dyrektor poradni.

Prelekcje, wykłady, warsztaty na terenie Centrum i placówek.

 X. 2017 – V. 2018

Pracownicy merytoryczni placówki.

Tematyka uwzględniająca potrzeby placówek.

Popularyzowanie wiedzy wśród rodziców, dzieci i nauczycieli zwiększającej ich kompetencje emocjonalno-społeczne.

Otwarte Soboty

Chętni pracownicy.

Wybory Wolontariusza Roku –Maria Włodkowska, Anna Śniosek

Tydzień Świadomości Dysleksji –Beata Staniszewska

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu –Danuta Malej –Frąszczak, Maria Włodkowska, K. Kowalska -Sokołowska

Ogólnopolski Tydzień Kariery –Teresa Garlicka, Zofia Lenczewska

Dzień Świadomości Depresji –Ewa Osowska

Targi Pracy –Teresa Garlicka, Zofia Lenczewska

Piknik Integracyjny –Teresa Garlicka, Zofia Lenczewska, Karolina Danowska

Ełcki Dzień Diagnoz Logopedycznych –Marzanna Wojtulewicz, Bogumiła Gos

Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej –przygotowywanie materiałów psychoedukacyjnych:

 • strona internetowa „Centrum”,
 • plakaty,
 • artykuły w prasie lokalnej,
 • ulotki informacyjne
 • prowadzenie Facebooka
 • artykuły w Publikatorze MODN w Ełku,
 • udział w Narodowym Czytaniu

Cały rok szkolny

Dyrektor poradni, pracownicy merytoryczni placówki.

Wszyscy pracownicy placówki

Zofia Lenczewska - doradca zawodowy

Beata Krakowiak - koordynator kontaktów z mediami

Pracownicy merytoryczni

Danuta Malej-Frąszczak - pedagog

Halina Drozd, Anna Zdanewicz - bibliotekarze

Systematyczne aktualizowanie informacji przekazywanych za pomocą strony internetowej (między innymi dotyczących celu działań, adresata, spodziewanych efektów)

Cały rok szkolny

Zofia Lenczewska

Teresa Garlicka

we współpracy ze wszystkimi specjalistami zobowiązanymi do aktywności na stronie internetowej.

 

Grupa Wsparcia dla Logopedów.

X 2017 - V 2018

Marzanna Wojtulewicz

Spotkania według harmonogramu na rok szkolny 2017/2016

Działania w ramach sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

Teresa Garlicka

Zofia Lenczewska

 

Grupa Wsparcia dla Bibliotekarzy.

2 razy w roku

Halina Drozd

Anna Zdanewicz

 

Grupa Wsparcia dla Terapeutów Pedagogicznych.

Co najmniej 1  raz w semestrze

Beata Staniszewska

K. Kowalska -Sokołowska

 

Prowadzenie Facebooka

Systematycznie, o wszystkich inicjatywach „Centrum”

Danuta Malej - Frąszczak

Współpraca wszystkich specjalistów „Centrum”.

Popularyzowanie czytelnictwa –cykliczne warsztaty prowadzone na terenie placówki

1 raz w miesiącu

 

Wg opracowanych scenariuszy zajęć dla dzieci i uczniów

Obszar IX: Współpraca z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

Współpraca z instytucjami oświatowymi, samorządowymi z rejonu działania poradni, służbą zdrowia, sądem rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.

Cały rok szkolny

Dyrektor placówki,

pracownicy merytoryczni

Zgodnie z zapotrzebowaniem

Współpraca z tworzeniu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Współpraca z Polskim Towarzystwem Logopedycznym. 

Cały rok

Marzanna Wojtulewicz-logopeda

 

Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

Cały rok

Beata Staniszewska-pedagog

 

Obszar X: Inne działania poza w/w wspomagające wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły.

Działania promujące placówkę i zachęcające do współpracy z nią: w tym np.:

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery,
 • Światowy Dzień Autyzmu, w tym III Konkurs Wiedzy o Autyzmie,
 • Dni Świadomości Dysleksji,
 • Ferie z Poradnią,
 • Dzień Bezpiecznego Internetu,
 • Ogólnopolski Dzień Świadomości  Depresji,
 • Piknik Integracyjny,
 • Konkurs  recytatorski o tematyce patriotycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym uczęszczających na terapię logopedyczną jako wychowanie do wartości.

 

Liderzy przedsięwzięcia

 

Szeroka akcja informacyjna dotycząca działalności placówki w ramach stałej promocji w środowisku lokalnym.

Cały rok szkolny

Wszyscy pracownicy

Aktualizacja strony internetowej –Zofia Lenczewska, Teresa Garlicka, Patrycja Karpińska

Działalność w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Cały rok – w zależności od możliwości „Centrum”.

Joanna Kierwiak –Staszek –psycholog

 

Systematyczna współpraca z MODN w Ełku.

Współpraca z innymi placówkami w tym bibliotekami

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor

Halina Drozd-bibliotekarz

Anna Zdanewicz –bibliotekarz

Forma –indywidualne cykliczne spotkania z dyrektorem MODN w Ełku.

Popularyzacja nowości  wydawniczych w szczególności z zakresu doradztwa zawodowego.

Cały rok szkolny

Halina Drozd-bibliotekarz

Anna Zdanewicz -bibliotekarz

 

Współprowadzenie sieci doradztwa  edukacyjno-zawodowego oraz sieci Doradztwo-Wspieranie-Rozwój Zawodowy.

Cały rok szkolny

Zofia Lenczewska –doradca zawodowy

Teresa Garlicka –doradca zawodowy

Współdziałanie z MODN w Ełku oraz W-MODN w Olsztynie Filia w Olecku.

Systematyczna pomoc i wsparcie dziecka/ucznia przybywającego/powracającego z zagranicy

Cały rok szkolny

 Beata Krakowiak-lider

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek poprzez prowadzenie wspólnie zaplanowanych działań mających na celu doskonalenia jakości ich pracy

Cały rok szkolny

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Wspomaganie odbywa się w zakresie szczególnie zdiagnozowanych potrzeb dzieci, młodzieży, w ścisłej współpracy z przedszkolem, szkołą, placówką.

Obszar XI: Nadzór pedagogiczny.

Dostosowanie dokumentacji poradni do  przepisów prawa oświatowego, stałe wprowadzanie zmian służących lepszej organizacji i wykorzystania czasu pracy specjalisty

W zależności od zmian w prawie oświatowym

Dyrektor ,wicedyrektor.

 

Opieka nad nauczycielami robiącymi awans zawodowy.

Cały rok szkolny

Opiekun stażu.

Dyrektor.

 

Zewnętrzne doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych.

Cały rok szkolny

Dyrektor, wicedyrektor oraz lider doskonalenia zawodowego

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego

Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli.

Prowadzenie szkoleń przez pracowników merytorycznych placówki

Wicedyrektor.

Zgodnie z harmonogramem zawartym w planie nadzoru pedagogicznego.

Działalność hospitacyjno-oceniająca:

 • Obserwowanie wybranych obszarów pracy (hospitacja doradcza, oceniająca, wspomagająca).
 • Ocena pracy nauczyciela.

Według Harmonogramu Obserwacji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem-obserwacja doraźna

Dyrektor, wicedyrektor,

 

Ewaluacja wewnętrzna.

Według harmonogramu na rok szkolny 2017/18

Dyrektor

Zespół Ewaluacyjny powołany w dniu 30.08.2017r.

Wicedyrektor

 

Kontrola.

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor, wicedyrektor.

 

Wspieranie ścieżek rozwoju zawodowego nauczycieli: monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego, stwarzanie warunków do prawidłowego przebiegu stażu.

Cały rok szkolny 2017/18

Dyrektor, opiekun stażu.

 

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive